تهران، میرداماد غربی
پلاک ۴۷۰
02184064457
02184064457
HPC@KNTU.AC.IR
hpc@kntu.ac.irشبکه‌ی ابررایانش ملی ایران


به مجموعه‌ای از مراکز ابررایانش و یا مراکز پردازش سریع گفته می‌شود که در تعامل با یکدیگر و تحت یک سامانه‌ی نظارتی و بهره‌برداری یکپارچه به کاربران و متقاضیان استفاده از امکانات ابررایانش در سرتاسر کشور خدمات ارائه می‌نماید.
اهداف شبکه
شبکه ابررایانش ملی به منظور رفع نیازهای پردازشی و محاسباتی پیشرفته دانشگاهیان، پژوهشگران و صنایع کشور و تحت حمایت دفتر پشتیبانی و حمایت از امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری تاسیس شده است. این شبکه خدمات پردازشی متنوعی را در قالب سرویسهای تخصصی و حرفه‌ای در اختیار کاربران و متقاضیان قرار میدهد. با تجمیع امکانات و هماهنگی بین اعضای شبکه نه تنها از پراکنده‌کاری و اتلاف منابع محدود کشور جلوگیری بعمل میآید، که در یک تعامل و رقابت سازنده بین اعضای شبکه انتظار می‌رود که شاهد افزایش کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده به کاربران در سرتاسر کشور باشیم.

انگیزه تشکیل شبکه
تأمین زیرساختهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم بصورت تخصصی و حرفه‌ای برای انجام پژوهشهای علمی و صنعتی که نیاز به انجام پردازشهای پیشرفته دارند. همچنین، جلوگیری از دوباره کاری و اتلاف اعتبارات، سنجش نیاز واقعی پردازشی در سطح کشور به منظور برنامه‌ریزی برای تأمین اعتبارات لازم، ایجاد امکان پایش و ارزیابی شفاف خدمات ارائه شده توسط مراکز عضو، افزایش بهره‌وری و دانش تخصصی در زمینه محاسبات پیشرفته از جمله انگیزه‌های اصلی برای تاسیس شبکه ابررایانش ملی بوده‌اند.
اعضای موسس شبکه
با توجه به تخصص حرفه‌ای،سابقه عملیاتی، سرویس‌دهی و سرمایه‌گذاری بعمل آمده توسط مراکز پردازشی در پژوهشگاه دانشهای بنیادی، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و دانشگاه صنعتی شریف، و همچنین مشارکت چند ساله این مراکز در تدوین طرح شبکه ابررایانش ملی، این مراکز بعنوان اعضای مؤسس توسط دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت عتف برای برنامه‌ریزی و تاسیس شبکه ابررایانش ملی انتخاب شده‌اند.
عضویت در شبکه
عضویت در شبکه ابررایانش ملی و مشارکت در ارائه خدمات پردازشی برای تمامی دانشگاههای زیر نظر وزارت عتف آزاد میباشد. مراکز پردازش سریعی که دارای حداقل مشخصات لازم بوده و مشخصات آنها توسط دفتر حمایت و پشتیبانی از پژوهش وزارت عتف تایید شود، میتوانند برای عضویت در شبکه ابررایانش ملی درخواست خود را به شورای طرح ابررایانش ملی ارسال فرمایند. مشخصات لازم برای درخواست عضویت در شبکه ابررایانش ملی شامل مواردی چون: دارا بودن کادر تخصصی و سابقه ارائه خدمات و سرویس‌دهی پردازشی به کاربران، دارا بودن حداقل‌ زیرساختهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم، و آمادگی برای ارائه خدمات پردازشی به کاربران در سطح ملی میباشد.

شورای طرح شبکه‌ی ابررایانش ملی
شورای طرح متشکل از مدیر کل دفتر پشتیبانی و حمایت از امور پژوهشی وزارت عتف (بعنوان ریاست شورا) و یک نماینده از هر کدام از مراکز عضو میباشد. این شورا مرجع تصمیم‌گیری اصلی و ناظر بر اجرای دقیق شیوه‌‌نامه بهره‌برداری از شبکه ابررایانش ملی است.
مدل سرویس دهی
سرویس ارائه‌شده توسط اعضای شبکه می تواند مبتنی بر مدلهای مختلفی باشد که نحوه و چگونگی اختصاص ظرفیت پردازشی به کاربران را مشخص مینماید. از مهمترین مدلهای سرویس دهی معمول میتوان به مدلهای خوشه‌ای و ابری‌ اشاره نمود.
سامانه نظارتی و بهره‌برداری یکپارچه
یک مجموعه نرم‌افزاری یکپارچه و مبتنی بر وب میباشد که برای نظارت و پایش عمل‌کرد اعضای شبکه و همچنین دسترسی کاربران به امکانات شبکه مورد استفاده قرار میگیرد.