تهران، میرداماد غربی
پلاک ۴۷۰
02184064457
02184064457
HPC@KNTU.AC.IR
hpc@kntu.ac.ir ثبت نام دامنه

گرفتن نام دامنه

با ایمیل رایگان، DNS، حفاظت از سرقت و چیزهای بیشترقیمت دامنه

TLDمدت زمانثبتتجدیدانتقال
.com1سال$65.00$10.00N/A
.org1سال$44.00$15.00N/A
.gov1سال$53.00$20.00N/A
.xyz1سال$42.00$30.00N/A
.co1سال$36.00$8.00N/A
.biz1سال$37.00$12.00N/A
.me1سال$54.00$10.00N/A
.ca1سال$65.00$12.00N/A
.info1سال$33.00$15.00N/A
.net1سال$59.00$10.00N/A
.rocks1سال$35.00$20.00N/A
.edu1سال$25.00$15.00N/A
.ac1سال$36.00$12.00N/A
.us1سال$54.00$20.00N/A
.ne1سال$40.00$99.00N/A