تهران، میرداماد غربی
پلاک ۴۷۰
02184064457
02184064457
HPC@KNTU.AC.IR
hpc@kntu.ac.irOurprocesses
Our process

CHOOSE PLAN

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eos rerum libero, adipisci asperiores.

Receive information

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eos rerum libero, adipisci asperiores.

HOst control

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eos rerum libero, adipisci asperiores.

Use & ENJOY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eos rerum libero, adipisci asperiores.buyprocess


CHOOSE PLAN

Web Hosting Made Easy And Affordable, Easy host gives you a vast array of tools to take your idea.

1

Receive information

Your host is the Internet hosting service that stores the records you need to update when you set up Google Apps.

2

Manage Your Billing

You will be billed automatically for your web hosting on the appropriate date after your purchase was completed.

4

use & enjoy

Our software saves you time and money by automating and streamlining tedious server management tasks.

5